Miltop kan vanuit opgebouwde expertise het inrichten en onderhouden van een grondwatermeetnet voor u verzorgen. Graag denken we met u mee wat in uw vraagstuk de beste oplossing is.

Grondwatermonitoring kan gericht zijn op kwaliteit en/of kwantiteit van het grondwater:

Grondwatermonitoring gericht op grondwaterkwaliteit kan vastgelegd zijn als saneringsmaatregel of als nazorg in een beschikking Wet bodembescherming. Dit heeft in het algemeen tot doel vast te stellen of sprake is van een stabiele verontreinigingssituatie.
Het monitoren van de grondwaterkwaliteit kan ook vanuit risicobeheer worden uitgevoerd. Zoals binnen het intrekgebied van een grondwaterwinning. Dit kan gericht zijn op specifieke bedreigingen en/of diffuse verontreinigingen (vergrijzing van het grondwater).
Miltop kan u hierin helpen. Wij onderzoeken zowel het ondiepe als diepe grondwater.

Grondwatermonitoring kan ook gericht zijn op grondwaterkwantiteit. Met een grondwatermeetnet kan een algemeen beeld van het verloop in grondwaterstanden gevolgd worden (verdroging/vernatting) ten behoeve van beleidsontwikkeling of het in beeld brengen van aandachtsgebieden.
Specifieker kan het effect van maatregelen of activiteiten (bv bemaling, onttrekking) op de grondwaterstand bepaald worden. Dit richt zich bijvoorbeeld op het tegengaan van verdroging of het voorkomen van funderingsschade. Monitoring van grondwaterstanden kan volgen uit voorschriften uit een vergunning.

Miltop heeft ervaring met grootschalige meerjarige monitoring en kan ook adviseren over de opzet van een monitoringsnetwerk. Eerder deden we dit voor provincie, gemeenten, Brabant Water en industriële grondwaterwinners.

OPTIMALE MILIEUTECHNIEK

Onze opdrachtgevers willen ontzorgd worden. Het is een geruststellende gedachte dat je een partner hebt die alles voor je regelt en proactief knelpunten aanpakt. Belangrijk is wel dat je elkaar vertrouwt en met regelmaat scherp houdt. Er gaat dan minder tijd verloren aan overleggen, afstemmen, controleren, rapporteren etc. To the point, korte lijnen en aanpakken. Wij nemen dan ook graag de projectregie en –verantwoordelijkheid uit handen.

KLANTEN

KLANTEN