ALGEMENE VOORWAARDEN MILTOP BV

Artikel 1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

 1. Tenzij anders aangegeven wordt in deze algemene voorwaarden verstaan onder:
  – Opdrachtnemer : Miltop B.V.
  – Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die zich in verband met de levering van diensten en werken jegens Opdrachtnemer als afnemer heeft verbonden of met dat doel met deze in onderhandeling is
  – Partijen : Opdrachtgever en Opdrachtnemer
  – Opdracht : al hetgeen tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op basis van een door (één der) Partijen getekende Opdrachtbevestiging schriftelijk is overeengekomen.
 2. De algemene voorwaarden omvatten de in dit document opgenomen artikelen, alsmede de DNR (de “Rechtsverhouding Opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur DNR 2011”, hierna te noemen DNR).
 3. De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing op alle (raam)aanbiedingen, (raam)offertes, (raam)overeenkomsten, leveringen of overige diensten (hierna: offertes) van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer wijst de toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
 4. De algemene voorwaarden zijn te downloaden via de website miltop.nl en liggen ter inzage op de kantoren van Opdrachtnemer. De algemene voorwaarden worden op schriftelijk verzoek per post of per email gratis toegezonden.
 5. De DNR is te downloaden via de website nlingenieurs.nl/downloads/dnr2011. De DNR ligt tevens ter inzage op het kantoren van Opdrachtnemer. Een exemplaar van de DNR wordt op verzoek naar keuze per post of per email gratis toegezonden.
 6. In geval van tegenstrijdige bepalingen in de Opdracht ten opzichte van de algemene voorwaarden zal de inhoud van de Opdracht prevaleren boven de inhoud van de algemene voorwaarden beschreven bepalingen.
 7. De algemene voorwaarden op haart beurt prevaleren boven de DNR.
 8. De algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Opdrachtgever waarbij voor de uitvoering daarvan derden dienen te worden betrokken.
 9. Opdrachtgever wordt geacht zich bij en door het verlenen van een Opdracht:
  – kennis genomen te hebben van en akkoord te zijn met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden;
  – afstand te hebben gedaan van toepasselijkheid van eventueel door Opdrachtgever gehanteerde eigen voorwaarden.
 10. Opdrachtgever wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere overeenkomsten, al dan niet voortvloeiende uit de eerste rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.
 11. Aan de opschriften bij de artikelen komt geen zelfstandige betekenis toe. In deze algemene voorwaarden is een rubricering per artikel uitsluitend ter identificatie aangebracht. Deze dient bij de interpretatie zo nodig buiten beschouwing te blijven.
 12. Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen partijen overeengekomen afwijkingen zijn geldig. Afwijkingen gelden slechts voor de enkele overeenkomst waarop zij betrekking hebben, derhalve alleen voor het specifieke geval.
 13. Woorden in het enkelvoud hebben ook betrekking op het meervoud en vice versa indien de context waarin zij gebruikt worden dit met zich meebrengt.

Artikel 2. Offertes en Opdrachtbevestigingen

 1. Door de Opdrachtnemer wordt ervan uitgegaan dat de Opdrachtgever alle voor het uitbrengen van een offerte relevante informatie aan de Opdrachtnemer beschikbaar heeft gesteld. Een offerte is gebaseerd op de juistheid en volledigheid van de informatie die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer is verstrekt.
 2. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij alle voor de uitvoering van de Opdracht van belang zijnde informatie uiterlijk op het moment van aanvang van de Opdracht aan Opdrachtnemer heeft verstrekt.
 3. Door de Opdrachtnemer wordt ervan uitgegaan dat de door de Opdrachtgever verstrekte informatie juist en volledig is. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens Opdrachtgever verstrekte informatie en berekeningen of gemaakte onderzoeken.
 4. Aan Opdrachtgever worden de extra kosten in rekening gebracht indien er sprake is van onvolledige of onjuiste informatie. Kosten die ontstaan door het niet tijdig beschikbaar zijn van relevante informatie zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 5. Alle offertes daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten zijn vrijblijvend en kunnen door Opdrachtnemer vormvrij worden herroepen.
 6. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 7. Alle offertes van Opdrachtnemer hebben een geldigheidsduur van 60 dagen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 8. Een Opdracht wordt eerst tot stand gekomen geacht, na verzending van een ondertekende Opdrachtbevestiging dan wel na bevestiging van de Opdracht door Opdrachtgever.
 9. Indien in de aanvaarding door Opdrachtgever voorbehouden of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de Opdracht pas tot stand, indien Opdrachtnemer tevens schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.
 10. Opdrachtnemer voert de Opdracht uit met inachtneming van de in redelijkheid van haar te verwachten onafhankelijkheid, vertrouwelijkheid, vakbekwaamheid en zorgvuldigheid.
 11. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Opdracht bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de Opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de Opdracht in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, heeft Opdrachtnemer het recht de Opdracht te ontbinden zonder dat daardoor enige gehoudenheid tot schadevergoeding jegens Opdrachtgever ontstaat.
 12. Indien Opdrachtgever de aan Opdrachtnemer verstrekte Opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is Opdrachtgever verplicht om aan Opdrachtnemer alle met het oog op de uitvoering van de Opdracht redelijke gemaakte (on)kosten te vergoeden, zulks onverminderd het recht van Opdrachtnemer op schadevergoeding wegens winstderving alsmede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade en kosten.

Artikel 3. Prijsbepaling en betalingen

 1. Een offerte is gebaseerd op de op het moment van de aanbieding geldende kostprijsfactoren zoals arbeidsloon, belasting, premie, kosten toeleveranciers e.d. Indien na aanvaarding van de offerte een of meer kostprijsverhogende factoren waaronder begrepen aan Opdrachtnemer op te leggen heffingen, belastingen, retributies en dergelijke een verhoging ondergaan, welke op het moment van het uitbrengen van de offerte niet was te voorzien, is Opdrachtnemer gerechtigd deze verhoging aan Opdrachtgever door te berekenen nadat minimaal 60 dagen na het aangaan van de Opdracht zijn verlopen.
 2. De tarieven worden jaarlijks per 31 december geïndexeerd conform de consumentenprijsindex-alle huishoudens dat door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is vastgesteld.
 3. De prijzen in een offerte zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de Opdracht te maken kosten, daaronder begrepen reis en verblijf, verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Eventuele legeskosten door of vanwege (semi) publieke organen worden bij Opdrachtgever aanvullend in rekening gebracht.
 5. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 6. Vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn direct en ineens opeisbaar indien:
  1. Na het aangaan van de Opdracht, de Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis komen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.
  2. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Opdracht – waaronder doch niet beperkt tot zijn betalingsverplichtingen – en/ of onderhavige voorwaarden niet stipt nakomt.
  3. Er jegens Opdrachtgever sprake is van een aanvraag of verlening van surseance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van Opdrachtgever of van diens overlijden of indien Opdrachtgever door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is Opdrachtgever verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan Opdrachtnemer. In genoemde gevallen is Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van het overeengekomene op te schorten, de Opdracht te ontbinden, schadevergoeding te vorderen, een en ander sluit niet uit de bevoegdheid van Opdrachtnemer om gebruik te maken van haar overige rechten, waaronder het recht op nakoming.
 7. Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd een aanbetaling, vooruitbetaling of zekerheden te verlangen alvorens tot levering of verdere levering over te gaan en bij weigering van Opdrachtgever haar verplichtingen op schorten.
 8. Indien Opdrachtgever niet binnen de betalingstermijn de factuur voldoet, is Opdrachtgever zonder nadere in gebreke stelling in verzuim en zal Opdrachtnemer vrij zijn de incasso van het (de) openstaande bedrag(en) over te dragen aan derden.
 9. Indien Opdrachtgever in verzuim is, is hij vanaf de datum van verzuim een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties vermeerderd met 3% per jaar, alsmede alle (buiten) gerechtelijke kosten, met een minimum van 15% van de hoofdsom, te verhogen met de werkelijk door Opdrachtnemer gemaakte gerechtelijke (incasso)kosten inclusief kosten griffierechten en deurwaarder.

Artikel 4. Meer- en minderwerk

 1. De Opdrachtnemer is gerechtigd tegen de overeengekomen tarieven, en met in achtneming van het bepaalde in artikel 3 van deze algemene voorwaarden, meerwerk in rekening te brengen indien in het kader van de vervulling van de Opdracht extra werkzaamheden redelijkerwijs noodzakelijk blijken te zijn.
 2. Opdrachtnemer zal ter vervulling van haar inlichtingenverplichting Opdrachtgever tijdig (mondeling of schriftelijk) inlichten over (eventuele) financiële gevolgen en risico’s, verbonden aan het stellen van andere of meer eisen, het uitstellen of wijzigen van beslissingen en het optreden van omstandigheden, waarmee bij het aangaan van de Opdracht geen rekening is gehouden.
 3. Als meerwerk wordt mede beschouwd al het werk dat door de Opdrachtnemer, hetzij op verzoek van Opdrachtgever, hetzij op last van derden of ingevolge nieuwe dan wel gewijzigde voorschriften, wordt uitgevoerd. Tevens geldt als meerwerk de kosten van extra werkzaamheden die gevolg zijn van niet aan de Opdrachtnemer toerekenbare aanpassingen c.q. stagnaties in de planning van een overeengekomen Opdracht, alsmede de extra werkzaamheden die voortkomen uit door Opdrachtgever gewenste aanpassingen van definitieve versies van rapportages.
 4. Tenzij anders overeengekomen is in de offerte geen rekening gehouden met startoverleg, bouwvergaderingen of overige externe besprekingen gedurende de uitvoering van de Opdracht. Indien startoverleg, bouwvergaderingen of overige externe besprekingen en eventuele verslaglegging wel aan de orde zijn, worden de kosten op basis van werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten als meerwerk bij Opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5. Aanvullende bepalingen wat betreft uitvoering en duur van de Opdracht

 1. De Opdracht zal worden uitgevoerd gedurende de in de Opdracht vastgelegde tijd met inachtneming van de in de Opdracht vastgelegde einddatum. Indien in de Opdracht geen duur of einddatum is genoemd, geldt dat de Opdracht binnen een redelijke termijn uitgevoerd zal worden.
 2. De in de Opdracht opgenomen einddatum geldt nimmer als fatale termijn. In geval van overschrijding van de datum dient Opdrachtnemer door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke te worden gesteld en zal daarbij aan Opdrachtnemer een redelijke termijn moeten worden gegund om alsnog de Opdracht te voltooien. Wordt die termijn overschreden, dan heeft Opdrachtgever, behoudens in geval van overmacht aan de kant van Opdrachtnemer, het recht de Opdracht voor het niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden waarbij partijen voor het wel uitgevoerde gedeelte met elkaar af te rekenen zonder dat Opdrachtgever enig recht heeft op vergoeding van schade.
 3. Er is pas sprake van een toerekenbare tekortkoming van de zijde van Opdrachtnemer, indien Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij heeft gesommeerd om de gevolgen van de tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen en Opdrachtnemer aan deze sommaties niet of niet tijdig heeft voldaan.
 4. Opdrachtnemer pleegt jegens Opdrachtgever bovendien pas wanprestatie, indien zij en zorgvuldige handelend bedrijf had kunnen en moeten vermijden, nadat zij door Opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld om de gevolgen van die tekortkoming binnen redelijke termijn te herstellen. Opdrachtgever is niet bevoegd een vermeende tekortkoming zelf te (doen) herstellen, alvorens Opdrachtnemer daartoe toestemming heeft gegeven.

Artikel 6. Algemene (technische) bepalingen voor de uitvoering van de Opdracht

 1. Tenzij anders aangegeven wordt in de offerte ervan uitgegaan dat eventueel noodzakelijke toestemming of vergunningen om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren (waaronder werkvergunning) door Opdrachtgever worden verzorgd. Kosten die ontstaan door het niet tijdig geregeld zijn van toestemming of vergunningen zijn voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtgever zal ervoor zorgdragen dat de werkzaamheden door de Opdrachtnemer in een aaneengesloten tijdvak kunnen worden uitgevoerd, dat de toegangswegen van en naar de locatie en de locatie zelf vrij toegankelijk en berijdbaar zijn. Tenzij anders overeengekomen is in de offerte aangehouden dat er in dit kader door de Opdrachtnemer geen extra niet voorzienbare kosten behoeven te worden gemaakt (kosten in relatie tot bijvoorbeeld wachttijden, aan- en afvoer van materieel en apparatuur of voor bijzondere maatregelen).
 3. Het is Opdrachtnemer toegestaan om bij het vervullen van de Opdracht voor Opdrachtgever, op kosten van de Opdrachtgever gebruik te maken van nutsvoorzieningen zoals leidingwater, gas, elektriciteit, riool en andere nutsvoorzieningen.
 4. Tenzij anders overeengekomen worden de kosten voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van de ((toegangs)wegen naar de) locatie en van de verharding op de locatie door Opdrachtgever gedragen. Bedoeld wordt onder andere het herstellen van de sporen ontstaan bij de betreding c.q. het afwerken van gaten en sleuven ontstaan als gevolg van het uitvoeren van de werkzaamheden. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 5 lid 2 wordt nadrukkelijk bepaald dat indien de Opdrachtnemer overgaat tot uit voering van het werk, door de Opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid c.q. aansprakelijkheid voor enig gevolg c.q. schade wordt aanvaard.
 5. In de offerte is rekening gehouden met eenvoudige verkeersmaatregelen als pionnen en waarschuwingsborden.
 6. Om persoonlijk letsel en schade aan ons materieel en ondergrondse objecten te voorkomen, verricht (indien van toepassing) de Opdrachtnemer in het kader van de WION (Wet InformatieUitwisseling Ondergrondse Netten) een graafmelding (KLIC) voor het verkrijgen van informatie over de aanwezigheid van kabels en leidingen in het openbare gebied. De Opdrachtnemer gaat er vanuit dat er (op de locatie) geen private kabels, leidingen of andere obstakels in de bodem aanwezig zijn indien hierover minimaal één week voor de veldwerkzaamheden geen melding door Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer heeft plaatsgevonden. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor (indirecte) schade die het gevolg is van het beschadigingen aan private kabels, leidingen en/of riolering e.d., waarover zij vooraf niet schriftelijk door
  Opdrachtgever is geïnformeerd.
 7. Tenzij anders is overeengekomen wordt er in offertes van uitgegaan dat de locatie:
  1. niet verdacht is op de aanwezigheid van niet gesprongen explosieven (NGE’s)
  2. geen verhoogde Archeologische verwachtingswaarde heeft
  3. geen maatregelen nodig zijn in het kader van de Flora- en Faunawet
  4. niet is gelegen in een grondwaterbeschermingsgebied.
 8. Wanneer bijzondere maatregelen getroffen dienen te worden om op het werkterrein werkzaamheden te verrichten of wanneer er sprake is van niet natuurlijke obstakels, dan zijn de extra niet voorzienbare kosten, waaronder kosten voor wachttijden en aan en afvoerkosten van materieel en apparatuur, voor rekening van Opdrachtgever.
 9. Wachturen en overige niet voorzienbare kosten buiten de schuld van de Opdrachtnemer als gevolg van de in dit artikel genoemde zaken worden bij Opdrachtgever in rekening gebracht op basis van werkelijk bestede tijd en kosten.
 10. Opdrachtgever is verplicht op eerste vordering van Opdrachtnemer onverwijld alle noodzakelijke c.q. vereiste medewerking te verlenen, zodanig dat Opdrachtnemer haar verplichtingen voortvloeiende uit de Opdracht kan nakomen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op/in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. Opdrachtgever staat er voor in, dat de door Opdrachtgever te verstrekken gegevens, waaronder gegevens met betrekking tot veiligheid, gezondheid, milieu, poortinstructie e.d. nodig ter uitvoering van de Opdracht, tijdig, volledig, actueel en juist zijn. Het is Opdrachtnemer te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is vereist – toegestaan de tot stand gekomen Opdracht geheel of gedeeltelijk of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de Opdracht over te dragen aan een derde.
 11. De rapportage van de uitgevoerde werkzaamheden wordt digitaal als PDF-bestand geleverd. Hardcopy’s van een rapport worden tegen meerprijs geleverd.
 12. Door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ter goedkeuring verzonden documenten of andere gegevensdragers (inclusief onderzoeken, rapporten, tekeningen en berekeningen) worden geacht door Opdrachtgever te zijn goedgekeurd wanneer Opdrachtgever niet binnen twee weken na verzenddatum schriftelijk en ondubbelzinnig het tegendeel heeft bericht.

Artikel 7. Aanvullende bepalingen voor milieukundig bodemonderzoek

 1. Indien de in artikel 2 bedoelde informatie niet tijdig door Opdrachtgever verschaft kan worden, staat het de Opdrachtnemer vrij de Opdracht al dan niet uit te voeren.
 2. Tenzij anders overeengekomen worden de werkzaamheden onder ten hoogste regime ‘basishygiëne’ (CROW-publicatie400) uitgevoerd.
 3. Op basis van de resultaten van het vooronderzoek, kan het nodig zijn om het in deze offerte opgenomen onderzoeksvoorstel aan te passen. Als aanpassing noodzakelijk is, wordt dit vooraf met Opdrachtgever besproken.
 4. Tenzij anders is overeengekomen worden de veldwerkzaamheden uitgevoerd in handkracht. Indien mechanische hulpmiddelen (zoals een ramguts) moeten worden toegepast of indien de boorwerkzaamheden worden vertraagd in verband met de aanwezigheid van puin, grind e.d. zullen de kosten hiervoor op basis van werkelijk bestede tijd en gemaakte kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend.
 5. Tenzij anders overeengekomen is in de offerte geen rekening gehouden met het bereikbaar maken van de bodem door middel van bijvoorbeeld asfalt- en betonboringen. Indien dit wel is overeengekomen wordt door Opdrachtgever “om niet” water en elektriciteit beschikbaar gesteld.
 6. De kosten van voorboren of voorgraven in verband met ondergrondse kabels en leidingen wordt verrekend op basis van werkelijke bestede tijd en kosten. De noodzaak hiervoor wordt bepaald door de milieukundige, bijvoorbeeld op basis van verdenking op de mogelijke aanwezigheid van kabels en leidingen.
 7. Indien voor of tijdens het boren puin of een obstakel in de bodem wordt vastgesteld, dan behoudt de Opdrachtnemer zich het recht voor de boorwerkzaamheden op die plaats te beëindigen. Als op het vooraf aangegeven punt geen boring is te maken zal, na overleg met Opdrachtgever, door de milieukundige bepaald worden in hoeverre verplaatsing mogelijk is of dat de desbetreffende boring moet komen te vervallen.
 8. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor verontreiniging die tijdens de uitvoering van de Opdracht wordt aangetroffen.
 9. Een bodemonderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de actuele milieuhygiënische kwaliteit van grond en grondwater op de onderzoekslocatie voor het beoogde doel. De uitvoering van de werkzaamheden door de Opdrachtnemer vindt op zorgvuldige wijze plaats volgens de algemeen gebruikelijke inzichten en methoden bij onderzoek. Een bodemonderzoek beoogt een waarheidsgetrouw beeld te geven van de bodemkwaliteit van de onderzoekslocatie op het moment van de monstername. Vanwege het steekproefsgewijze karakter van het onderzoek waarbij de monstername op (deels) willekeurig bepaalde locaties plaatsvindt, kan niet worden uitgesloten dat binnen de onderzoekslocatie lokaal een verontreiniging (puntbron) aanwezig is die bij een onderzoek niet wordt aangetoond. Tevens wordt erop gewezen dat het uitgevoerde onderzoek een momentopname betreft. De onderzoeksresultaten worden minder representatief voor de actuele bodemkwaliteit naarmate meer activiteiten op de locatie plaatsvinden en de verstreken periode sinds de uitvoering van het onderzoek langer wordt.
 10. De Opdracht richt zich op bodemverontreinigende stoffen zoals in de analyse-strategie aangegeven. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit niet geconstateerde of geanalyseerde, maar wel aanwezige verontreinigingen, zowel naar soort als naar hoeveelheid.

Artikel 8. Aanvullende bepalingen voor bodemsaneringswerken

 1. De offerte is opgesteld aan de hand van de beschikbare informatie. Het kan mogelijk zijn dat aanpassing nodig is aan de hand van nader te verkrijgen vergunningen, meldingen en beschikkingen of instemmingen van bevoegde gezagen.
 2. Bij aanvang van de bodemsaneringswerkzaamheden worden (indien van toepassing) de volgende documenten door Opdrachtgever aangeleverd (niet limitatief):
  • alle relevante bodemonderzoek(en);
  • het saneringsplan, plan van aanpak of BUS-melding en de bijbehorende beschikking of instemming;
  • het bestek of de werkomschrijving;
  • het VGM-projectplan c.q. V&G-plan ontwerp- en/of uitvoeringsfase;
  • de afschriften van alle van toepassing zijnde vergunningen en meldingen;
  • de afschriften van gedetailleerde werkplannen;
  • de overige relevante documenten. Genoemde documenten worden door Opdrachtgever digitaal aangeleverd (Word, Excel, AutoCAD, PDF, etc.) aan de Opdrachtnemer aangeleverd.
 3. Begeleiding en uitvoeren van bodemsaneringswerkzaamheden geschiedt conform een vastgestelde saneringsaanpak. De Opdrachtnemer wijst alle aansprakelijkheid af die betrekking heeft op aspecten die de saneringsdoelstelling frustreren en/of prijsverhogend werken, waaronder overmacht (zie artikel 12) en verscherpte normstelling, tenzij Opdrachtgever aantoont dat dit door schuld van de Opdrachtnemer is ontstaan.
 4. Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de gevolgen van het (gedeeltelijk) ontbreken, het onvoldoende juist zijn, het onvoldoende volledig zijn of het niet tijdig aanwezig zijn van de in lid 1 t/m 3 van dit artikel bedoelde gegevens.
 5. Tenzij anders overeengekomen worden de bodemsaneringswerkzaamheden door een (r-)DLP-er/ kwaliteitsverantwoordelijk persoon (KVP-er) en/of milieukundig begeleider (MKB-er) continu begeleid, waarbij wordt uitgegaan van werkdagen van 8 uur.
 6. Tenzij anders overeengekomen is de KVP-er en/of MKB-er aanwezig bij volgens de BRL kritieke werkzaamheden (dit zijn werkzaamheden in de bodem die het saneringsresultaat kunnen beïnvloeden en alle werkzaamheden die van invloed kunnen zijn op de verwerking van te verwijderen grond en verontreinigen). De KVP-er en MKB-er zal, indien het bevoegd gezag Wbb hiermee instemt, niet aanwezig zijn bij volgens de BRL niet kritische werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het inrichten van het werkterrein en het aanvullen van de ontgraving.
 7. Afhankelijk van de omstandigheden tijdens een sanering kan het nodig zijn analyses van grond of grondwatermonsters met (grotere) spoed uit te voeren dan in de offerte is opgenomen. Deze extra kosten worden door de Opdrachtnemer bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
 8. Om de door het bevoegd gezag genoemde deadline voor een evaluatieverslag te halen draagt indien van toepassing de Opdrachtgever zorg voor het door de saneringsaannemer binnen twee weken na de afronding van de sanering aanleveren van de voor de evaluatie noodzakelijke documenten.
 9. Opdrachtgever is zonder rechtelijke tussenkomst verplicht alle onkosten te vergoeden die betrekking hebben op de sanering, maar buiten de door de Opdrachtnemer aanvaarde werkzaamheden vallen. De vergoeding is ook van toepassing op de schaden die hieruit kunnen ontstaan.

Artikel 9. Samenwerking met door of vanwege Opdrachtgever ingeschakelde derden

 1. Indien de Opdracht met zich meebrengt, dat de Opdrachtnemer voor de vervulling ervan haar werkzaamheden moet afstemmen op werkzaamheden van een door Opdrachtgever ingeschakelde derde, zal Opdrachtgever vaststellen wie als coördinator met de afstemming van de werkzaamheden wordt belast en wat ieders taak in dezen is.
 2. Deze afstemming houdt tenminste in dat de coördinator tijdig in overleg met de Opdrachtnemer, Opdrachtgever en de door haar ingeschakelde derde|(n) een tijdsschema voor de uitvoering van de Opdracht vaststelt en dat de coördinator – ingeval van tijdsovertreding of andere omstandigheden die tot vertraging of schade kunnen leiden – onverwijld met hen overleg pleegt en aan hen schriftelijk verslag daarvan doet toekomen.
 3. Indien de Opdrachtnemer een Opdracht krijgt te vervullen die ook werkzaamheden op een ander dan zijn eigen vakgebied met zich meebrengt, kan het daarvoor andere deskundigen inschakelen, waarvan zij tevoren Opdrachtgever op de hoogte brengt. Als uit het inschakelen van deze andere deskundigen kosten voor Opdrachtgever voortvloeien, wordt door de Opdrachtnemer vooraf toestemming aan Opdrachtgever gevraagd.
 4. De Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor eventuele fouten die een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde maakt, of schade die door deze derde wordt aangericht.

Artikel 10. Vrijwaring en aansprakelijkheid Opdrachtnemer

 1. Opdrachtnemer is jegens Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Opdrachtgever of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of van diens leidinggevende, ondergeschikte(n) of van de door haar ingeschakelde derde(n), zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.
 2. Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid indien een schade zijn oorzaak vindt in het niet nakomen door Opdrachtgever van de in de Opdracht en/of in de onderhavige voorwaarden gestelde regels of gegeven aanwijzingen van Opdrachtnemer, of indien er anderszins sprake is van eigen schuld.
 3. Opdrachtnemer staat niet in voor onjuist/ondeskundig of verkeerd gebruik door Opdrachtgever of door derden van door haar geleverde diensten. Indien Opdrachtgever niet stipt al zijn verplichtingen is nagekomen, is Opdrachtnemer daarvoor op geen enkele wijze aansprakelijk.
 4. Met uitdrukkelijke uitsluiting van het gestelde in art. 15 van de DNR is iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de aansprakelijkheidsverzekering(en) van Opdrachtnemer. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering door de verzekeraar plaatsvindt, dan is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de gefactureerde som opgenomen in de Opdracht met een maximum van € 75.000.
  Indien Opdrachtgever consument is geldt in afwijking van de vorige zin dat, indien om welke reden dan ook geen uitkering door verzekeraar plaatsvindt, de aansprakelijkheid voor schade ter zake van Opdrachten waarvoor een prijs is overeengekomen die lager is dan € 75.000, de maximale aansprakelijkheid € 25.000 bedraagt. Daarbij gelden de navolgende beperkingen en situaties waarin in ieder geval géén sprake is van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1:

  1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade van Opdrachtgever of derden die, direct of indirect, voortvloeit uit het feit dat de door of namens Opdrachtnemer mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen niet, niet tijdig of niet naar behoren door Opdrachtgever, diens vertegenwoordiger of derden zijn opgevolgd;
  2. Ingeval van mondelinge door of namens Opdrachtnemer verstrekte informatie is deze nimmer aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden en/of niet ontvangen of onjuist overgekomen informatie;
  3. Nimmer voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren;
  4. Geen enkele aansprakelijkheid wordt door Opdrachtnemer aanvaard, voortvloeiend uit overschrijding van levertijden, aangeleverde materialen door derden, noch voor personen – of letstelschade of ideële schade.
  5. De door Opdrachtnemer te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Opdrachtgever te betalen prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door Opdrachtgever geleden schade.
 5. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van Opdracht of uit andere hoofde, met name onrechtmatige daad.
 6. Opdrachtnemer is in geen geval aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door of voortvloeiend uit het gebruik van (de informatie op) haar website.
 7. Opdrachtnemer is medeverzekerd op een door Opdrachtgever ten behoeve van het werk afgesloten CARverzekering. Op eerste verzoek van Opdrachtnemer zal Opdrachtgever een kopie van de polis en de voorwaarden aan Opdrachtnemer verstrekken.

Artikel 11. Vrijwaring en aansprakelijkheid Opdrachtgever

 1. In het geval de Opdrachtgever een klacht heeft over de uitvoering door Opdrachtnemer van activiteiten welke vallen onder een certificatieschema, dient de Opdrachtgever zich in eerste instantie te wenden tot de Opdrachtnemer. Zo nodig kan de Opdrachtgever zich in tweede instantie wenden tot de certificatieinstelling.
 2. De bevoegdheid van Opdrachtgever zich op een tekortkoming van Opdrachtnemer te beroepen vervalt indien Opdrachtgever niet binnen één maand nadat hij de tekortkoming heeft ontdekt, of redelijkerwijze had moeten ontdekken, schriftelijk en, conform het bepaalde in artikel 7 lid 3 van de algemene voorwaarden, met redenen omkleed bij Opdrachtnemer heeft geprotesteerd.
 3. Indien Opdrachtgever stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Opdrachtnemer, dient Opdrachtgever zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen. Een tekortkoming kan slechts aan Opdrachtnemer worden toegerekend indien er sprake is van opzet en/of grove schuld van haar zijde.
 4. Zodra Opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak jegens Opdrachtnemer heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, is Opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd, het bestaan van de eventuele aanspraak jegens Opdrachtnemer schriftelijk aan Opdrachtnemer mede te delen op straffe van verval van recht. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW vervalt het recht op schadevergoeding jegens Opdrachtnemer een jaar na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Opdrachtnemer aansprakelijk is. Onder een gebeurtenis als bedoeld in de vorige volzin wordt nalaten begrepen.
 5. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die ontstaat door of (mede) een gevolg is van zijn gedragingen in strijd met de in de Opdracht en/of de Voorwaarden opgelegde verplichtingen en verboden en/of de door Opdrachtnemer gegeven aanwijzingen.
 6. Opdrachtgever is zonder rechtelijke tussenkomst verplicht alle onkosten te vergoeden die buiten de door Opdrachtnemer aanvaarde werkzaamheden vallen. De vergoeding is ook van toepassing op de schaden die hieruit kunnen ontstaan.
 7. Met inachtneming van artikel 11 lid 1 verjaren vorderingen van Opdrachtgever op Opdrachtnemer in ieder geval na verloop van zes maanden na het ontstaan, dan wel bekend worden van de vorderingen.
 8. Aan de informatie op de website van Opdrachtnemer kunnen door Opdrachtgever geen aanspraken of rechten worden ontleend.

Artikel 12. Overmacht

 1. Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de Opdracht redelijkerwijs niet of niet meer in volle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geeft Opdrachtnemer het recht de Opdracht geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder dat Opdrachtgever recht heeft op vergoeding van schaden en andere mogelijk hieruit voortvloeiende kosten, waarbij Opdrachtnemer het recht heeft het reeds uitgevoerde gedeelte aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 2. De in artikel 5 lid 1 genoemde einddatum of overeengekomen termijn ter zake leveringen van zaken of voor het verrichten van diensten waaronder de advisering door Opdrachtnemer wordt verlengd met de periode, gedurende welke Opdrachtnemer door omstandigheden is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.
 3. Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel wordt ondermeer verstaan: oorlog(sdreiging), oproer, brand, waterschade, overstroming, vandalisme, werkstaking bij betrokken bedrijven en diensten, ongunstige weersomstandigheden, stagnatie in levering door nutsbedrijven en onderaannemers, overheidsmaatregelen (w.o. niet op tijd verleende vergunningen en toestemmingen), verkeersstoringen, diefstal, beschadiging of verlies tijdens transport en alle overige omstandigheden die buiten toedoen van Opdrachtnemer de naleving van de overeenkomst kunnen verhinderen.
 4. Geen der Partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht en derhalve niet aan zijn schuld is te wijten, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 5. Wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben Partijen het recht om de Opdracht door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolgde de Opdracht is gepresteerd, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat Partijen elkaar overigens iets (meer of anders) verschuldigd zullen zijn. Opdrachtgever heeft nimmer recht op vergoeding van schaden en andere mogelijk hieruit voortvloeiende kosten.

Artikel 13. Onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit, geheimhouding en vrijwaring van druk

 1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Opdracht naar haar keuze geheel of gedeeltelijk te beëindigen of te ontbinden indien door of namens Opdrachtgever in verband met de totstandkoming of uitvoering van de Opdracht enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft aan een persoon die werkzaam is bij Opdrachtnemer.
 2. De werknemers van Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden kunnen zich jegens Opdrachtgever beroepen op alle aan de Opdracht ontleende verweermiddelen als ware zij zelf bij de Opdracht een van de Partijen.
 3. Opdrachtgever zal Opdrachtnemer, haar werknemers en de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering door Opdrachtnemer van de Opdracht. In het kader van zijn vrijwaringsverplichting is Opdrachtgever onder meer gehouden tot vergoeding van de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden.
 4. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen binnen een jaar na beëindiging van een Opdracht geen personeel van elkaar in dienst nemen tenzij Partijen daarover schriftelijke overeenstemming hebben bereikt.
 5. De door Opdrachtgever in verband met de Opdracht verstrekte informatie en gegevens zullen door Opdrachtnemer vertrouwelijk worden behandeld en zullen alleen worden gebruikt voor het doel waartoe ze zijn verstrekt.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
 7. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever schriftelijk om toestemming vragen indien Opdrachtnemer omtrent de voor Opdrachtgever uitgevoerde werkzaamheden wenst te publiceren.
 8. Opdrachtgever verplicht zich aan derde(n) geen mededelingen te doen over de aanbieding, aanpak, werkwijze en overige gegevens en informatie van Opdrachtnemer in verband met de Opdracht dan wel het bedrijf en de bedrijfsvoering van Opdrachtnemer betreffend. Partijen zullen over en weer geheimhouding betrachten over al hetgeen zij in de uitvoering van de Opdracht van elkaar ter kennis is gekomen.
 9. Opdrachtnemer verklaart op geen enkele wijze of tegen welke beloning dan ook resultaten te rapporteren die in strijd zijn met gemeten resultaten.
 10. Opdrachtnemer beschikt over een regeling om te bewerkstelligen dat directie en personeel gevrijwaard zijn van ongepaste interne en externe commerciële, financiële en andere verplichtingen en invloeden die de kwaliteit van haar werk nadelig kan beïnvloeden.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding Opdracht

 1. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit de met Opdrachtnemer gesloten Opdracht voortvloeit alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van zijn onderneming of zijn ontbinding of overlijden, wordt Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn c.q. heeft de Opdrachtnemer het recht zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst ofwel de uitvoering van de Opdracht op te schorten ofwel de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de Opdrachtnemer tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden. Dit onverminderd het recht van de Opdrachtnemer om betaling te vorderen van hetgeen zij ter zake de Opdracht reeds heeft uitgevoerd en onverminderd het recht van de Opdrachtnemer in verband met de opschorting of ontbinding een vergoeding van Opdrachtgever te vorderen van de schade en rente indien daartoe gronden zijn.
 2. Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de Opdracht vindt plaats door een schriftelijke verklaring daartoe van de Opdrachtnemer aan Opdrachtgever.
 3. Alvorens Opdrachtgever rechtsgeldig de Opdracht met de Opdrachtnemer wil ontbinden, dient hij de Opdrachtnemer eerst schriftelijk in gebreke te stellen en de Opdrachtnemer een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
 4. Indien Opdrachtgever de Opdracht gedeeltelijk annuleert of ontbindt, zonder dat er sprake is van verzuim c.q. toerekenbare tekortkomingen aan de kant van de Opdrachtnemer, is de Opdrachtnemer steeds gerechtigd ter zake gemaakte kosten en gederfde winst een schadevergoeding van minimaal 50% van de aan de Opdracht verbonden prijs onverminderd het recht van de Opdrachtnemer te vorderen van hetgeen reeds verricht is. Voornoemde schadevergoeding laat het recht van Opdrachtnemer om de werkelijk door haar gemaakte kosten, geleden en nog te lijden schade en gederfde winst op Opdrachtgever te verhalen.

Artikel 15. Slotbepalingen

 1. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na het einde van de Opdracht voort te duren, blijven na het einde van de Opdracht bestaan.
 2. Het is Opdrachtgever slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer toegestaan zijn rechten en/of plichten uit (onderdelen van) de Opdracht aan derde(n) over te dragen.
 3. Het is Opdrachtnemer toegestaan de in de Opdracht omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van Opdrachtnemer worden overgedragen dient Opdrachtnemer Opdrachtgever hiervan voorafgaand op de hoogte te stellen en heeft Opdrachtgever het recht de Opdracht te ontbinden. Opdrachtnemer is niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
 4. Indien Opdrachtnemer op basis van de omstandigheden die haar op dat moment bekend zijn en hadden moeten zijn in alle redelijkheid meent rechtsgeldig een opschortings-, ontbindings- en / of vernietigingsrecht te kunnen uitoefenen, is Opdrachtnemer niet gehouden tot betaling van de wettelijke rente, in het geval later mocht komen vast te staan dat hij bedoelde recht(en) niet rechtsgeldig heeft uitgeoefend.
 5. Indien een van de Partijen tijdens de Opdracht de toestand waarin enig onderdeel van de Opdracht op zeker tijdstip verkeert, of enig ander feit of feitenverloop wenst vast te leggen, kan die partij schriftelijk vorderen dat die toestand gemeenschappelijk wordt opgenomen of dat feit of feitenverloop gemeenschappelijk wordt geconstateerd en in een op te maken en door beide Partijen te ondertekenen proces-verbaal wordt beschreven.

Artikel 16. Toepasselijk recht

 1. Op alle door de Opdrachtnemer aanvaarde en uitgevoerde Opdrachten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Met betrekking tot overeenkomsten als bedoeld in artikel 6:247 lid 2 BW wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat afdeling 3, titel 5 van Boek 6 BW buiten toepassing blijft. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing op onderhavige overeenkomst(en).
 3. In geval van een geschil tussen Partijen is de Raad van Arbitrage voor de bouw bevoegd van het geschil kennis te nemen, onverminderd de bevoegdheid van partijen om een spoedeisend geschil aan de burgerlijke voorzieningenrechter voor te leggen.
 4. In het laatste geval is de voorzieningenrechter van de rechtbank te ‘s-Hertogenbosch bevoegd van het geschil kennis te nemen.
 5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden door de bevoegde rechter nietig geacht zal worden of anderszins niet bindend zal zijn, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
 6. De toepasselijkheid van internationale verdragen op overeenkomsten tussen de Opdrachtnemer en Opdrachtgever wordt zover toelaatbaar nadrukkelijk uitgesloten.

MILTOP BV

2 mei 2019